സ്ട്രോബറി കേക്ക് ഈസിയായി വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം||strawberry cake recipe in malayalam||

Ingredients
Flour. 1 cup
Baking powder 1 tsp
Baking soda. 1/2 tsp
Egg. 4
Vanilla essence 1 tsp
Butter essence. 1 tsp
Melted butter 1/4 cup
Powdered sugar 1 cup
Salt. 1/4 tsp
Strawberry emulsion 1 tsp
Strawberry
Whipping cream. 1 1/2 cup

Pineapple delight cake video

Free online baking class videos

ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫാകാനും പെട്ടെന്ന് ലൂസാവാതിരിക്കാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ

My Cake recipes https://www.youtube.com/playlist?list=PL7i1j9FYflEvFgUCi-DeZ2W69PtGxuEFg

My Snacks/Sweets recipes https://www.youtube.com/playlist?list=PL7i1j9FYflEsNAq5BqDpIsHlypXJjkvHI

My Channel
https://www.youtube.com/c/malabarianrecipes

#strawberrycake #strawberry #cakerecipesmalayalam