ഷിഫോൺ കേക്ക് | ഐസിങ്ങിനും തനിയെ കഴിക്കാനും പറ്റുന്ന soft spongy chiffon cake recipe malayalam

Chiffon cake recipe malayalam
super sponge cake

ingredients

maida 3/4 cup
granulated sugar 3/4 cup
salt 1/4 tsp
orange juice 6 tbsp
sun oil 6 tbsp
egg 3 nos.
milk 1tbsp
baking powder 3/4 tsp